Algemene voorwaarden

Lona Mila heeft de Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MITEX (Nederlandse vereniging van detailhandelaren in de mode-industrie) aangenomen. De algemene voorwaarden van Mitex zijn in december 2002 in overleg met de Consumentenbond opgesteld in het kader van de CZ (coördinatiegroep voor zelfregulering) van de SER (Sociale en Economische Raad van Nederland) en zijn van kracht geworden op 1 januari 2003. Een kopie van de algemene voorwaarden van MITEX is te vinden aan het einde van deze (aanvullende) Algemene Voorwaarden van Lona Mila.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere diensten die tussen de klant en Lona Mila zijn overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
Tenzij Lona Mila schriftelijk anders heeft aangegeven, worden de eigen algemene voorwaarden van de klant niet aanvaard.

 

Artikel 2: Het aangaan van een contract

Lona Mila zal de bestelling van de klant per e-mail bevestigen. In tegenstelling tot artikel 4.1 van de algemene voorwaarden van MITEX, wordt een contract alleen gemaakt als de betaling met succes is voltooid.
Lona Mila heeft het recht om een ​​levering te weigeren of speciale voorwaarden op te leggen, onder voorbehoud van het geven van redenen. Als Lona Mila het permanente of tijdelijke adres van de klant niet duidelijk kan vaststellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd.
Bestellingsprocessen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn verstoord voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs als de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke bestelling zal daarom in principe niet worden afgeleverd. Lona Mila zal er echter naar streven contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies te voltooien, zodat kan worden geleverd.

 

Artikel 3: Prijzen en kosten

De contractprijs is de huidige prijs op het moment dat een bestelling bij de webwinkel wordt geplaatst. De prijzen van artikelen zijn inclusief btw. De prijzen in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten.
Lona Mila is niet gebonden aan de voorwaarden van haar aanbod als er een druk-, zet- of programmeerfout op haar website   staat.

 

Artikel 4: Vervulopdrachten

Lona Mila zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van bestellingen van artikelen.
Artikelen worden afgeleverd op het door de klant aan Lona Mila opgegeven adres.
Lona Mila zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
de op de website aangegeven leveringstermijn is bij benadering de enige die geen recht op compensatie heeft indien de daadwerkelijke aflevering langer duurt.

 

Artikel 5: Douane, accijnzen en belastingen

De klant is ervoor verantwoordelijk dat het product legaal in het land van bestemming kan worden geïmporteerd. Bij het bestellen bij Lona Mila is de ontvanger de geregistreerde importeur en moet hij voldoen aan alle wetten en regels van het land van bestemming. Bestellingen die naar landen buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen onderworpen zijn aan invoerbelastingen, douanerechten en kosten die door het land van bestemming worden geheven. De ontvanger van een internationale zending bereikt uw land. Extra kosten voor inklaring moeten ten laste komen van de ontvanger; Lona Mila heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat ze kunnen zijn. Het is misschien een goed idee om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor de lopende kosten voordat u bestelt, dus u bent niet verrast door kosten die u niet verwachtte.


Artikel 6: Recht op teruggave van artikelen

In afwijking van artikel 5 van de algemene voorwaarden van MITEX heeft de klant het recht om elk artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Lona Mila te retourneren, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven.
Er wordt geen restitutie verleend voor artikelen die na de genoemde periode van veertien dagen aan Lona Mila zijn geretourneerd.
Artikelen moeten worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies die zijn vermeld op de pakbon die bij de artikelen is gevoegd.
Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die algemeen aanvaard is voor normaal gebruik voor goedkeuring van de artikelen, zoals het proberen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht op teruggave van een artikel wenst uit te oefenen, moet het artikel worden teruggestuurd naar Lona Mila samen met alles wat er oorspronkelijk mee is verstuurd, in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de duidelijke en redelijke instructies van Lona Mila.
Lona Mila heeft het recht om een ​​geretourneerd artikel te weigeren of het terug te sturen naar de klant als het artikel lijkt te zijn gebruikt, niet langer de originele labels en het Lona Mila-veiligheidslint draagt ​​of schade aanricht die door de klant is veroorzaakt, of als de klant voldoet niet aan de instructies voor het retourneren van het artikel dat door Lona Mila is gegeven.
Als om welke reden dan ook, Lona Mila niet binnen dertig (30) dagen levert, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling, zonder enige kosten.

 

Artikel 7: Fout in levering

Als Lona Mila een artikel aflevert dat verschilt van het bestelde artikel, of als het artikel beschadigd of defect is, moet de klant Lona Mila hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen op de manier die is gespecificeerd op de pakbon die bij het artikel is gevoegd. Lona Mila zal de aankoopprijs plus portokosten vergoeden.

 

Artikel 8: Klachten

Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet het de instructies volgen die zijn vermeld op de pakbon die bij het artikel is gevoegd.
Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een bestelling, betaling of levering moeten schriftelijk worden verzonden naar het volgende e-mailadres: info@lonamila.com
Het e-mailbericht moet de naam van de klant bevatten, het e-mailadres dat overeenkomt met dat in de Lona Mila-records, het bestelnummer dat is opgenomen in de bestelbevestiging en het artikelnummer.


Artikel 9: Minimumleeftijd

Een bestelling wordt door Lona Mila niet geaccepteerd van iemand jonger dan 16 jaar.

 

Artikel 10: Betaling

De klant kan met iDeal, Mastercard, Visa, American Express en Klarna betalen. Op dit moment kunnen cadeaubonnen van Lona Mila niet worden gebruikt voor betalingen.
Alle betalingen moeten worden gedaan in overeenstemming met de instructies op de pagina's van de webwinkel.

 

Artikel 11: Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verleent de klant Lona Mila het recht om waar nodig zijn persoonlijke gegevens te gebruiken. Deze gegevens worden slechts bewaard voor zover noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verkregen en verwerkt door Lona Mila, d.w.z. voor de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het onderhouden van contact met de klant.
de persoonlijke gegevens die door een klant worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft het recht om deze details te allen tijde te inspecteren en te wijzigen.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Lona Mila het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (Personal Data Protection Authority) op de hoogte gebracht dat het persoonsgegevens registreert. Een klant dient een verzoek om inzage van zijn persoonlijke gegevens te sturen naar het volgende e-mailadres: info@lonamila.com

 

Artikel 12: Geschillen

Elk geschil tussen Lona Mila en een klant kan door beide partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen. Details van deze procedure zijn uiteengezet in artikel 15 van de algemene voorwaarden van MITEX.

 

MITEX Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: DEFINITIES

a. bedrijf: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die actief is in de detailhandel in textiel of schoeisel als lid van de MITEX-associatie;

b. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die koopt van, of aanbiedt voor herstel van de onderneming, textielproducten of schoeisel;

c. goederen: textielproducten en schoeisel, inclusief andere artikelen die relevant zijn voor deze sectoren, voor zover deze worden verkocht door het bedrijf bedoeld in a. bovenstaande;

d. Vereniging MITEX: Vereniging van detailhandelaren in de mode-, sport- en schoenenindustrie, gevestigd in Doorn, Nederland;

e. MITEX Garantiefonds: een stichting gevestigd in Doorn, waarmee de Vereniging MITEX een overeenkomst bij notariële akte van 10 januari 1997 heeft aangegaan;

f. De Geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd aan de Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag, Nederland.

 

Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en contracten voor het maken, wijzigen of repareren van goederen gesloten tussen een bedrijf en een consument.

 

Artikel 3: AANBIEDINGEN

Een aanbod blijft open gedurende twee weken vanaf de datum van ontvangst van het aanbod, tenzij het aanbod anders vermeldt of anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: GARANTIE VAN BETALING

Het bedrijf heeft het recht om in een contract te bepalen dat tot 50% van de koopprijs vooraf moet worden betaald. Dit moet schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer betaling wordt verricht, moet het bedrijf de consument een ontvangstbewijs als betalingsbewijs verstrekken. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst en / of ontvangst, kan het bedrag dat moet worden betaald of betaald, van te voren worden aangetoond door alle methoden die bij wet beschikbaar zijn.
Als een voorschot niet wordt terugbetaald aan de consument als gevolg van een surseance van betaling of insolventie, wijst de MITEX-vereniging op verzoek van de consument een of meer bedrijven aan die het overeengekomen contract met verrekening uitvoeren, het betaalde bedrag Alvast. De MITEX-vereniging zal de consument zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek van de consument en zoveel mogelijk in overleg met de consument, op de hoogte stellen van de betreffende onderneming.
Indien het niet mogelijk is om het contract uit te voeren op de manier die in sectie 2 wordt gespecificeerd, zal het MITEX Garantiefonds de terugbetaling van het voorschot aan de consument garanderen, mits een schriftelijk bewijs van die betaling wordt ontvangen. Het MITEX-garantiefonds zal dergelijke betaling binnen vijf dagen na ontvangst van de informatie terugbetalen dat uitvoering van het contract niet mogelijk is.
In het geval van verrekening zoals gespecificeerd in sectie 2, of terugbetaling zoals bepaald in sectie 3, zal de MITEX Association (sectie 2) of het MITEX Garantiefonds (sectie 3) slagen naar de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met met betrekking tot het voorschot dat door de consument is betaald.

 

Artikel 5: UITWISSELING

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de consument het recht om de gekochte goederen in te ruilen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Omruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of binnen een andere overeengekomen periode) van de datum van aflevering van de goederen en op voorwaarde van overlegging van de originele bon of factuur;

- De goederen worden geretourneerd in hun originele verpakking en zijn niet gedragen;

De bepaling in lid 1 is niet van toepassing op goederen die in prijs zijn verlaagd. Evenmin kunnen op maat gemaakte goederen worden geretourneerd, d.w.z. goederen die zijn vervaardigd volgens de specifieke instructies van de consument en goederen die door het bedrijf zijn besteld op de specifieke instructies van de consument.

 

Artikel 6: BRUIDSKLEDING

In principe is de annulering van een bruiloft om welke reden dan ook volledig voor rekening en risico van de consument en ontheft deze niet van enige verplichting aan het bedrijf in het kader van de koopovereenkomst. Als de consument echter uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden kan aantonen (bijvoorbeeld de dood van een van de echtparen die moet trouwen), kan dit een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In een dergelijk geval moet de consument het bedrijf een redelijke som betalen als compensatie voor het verlies dat het bedrijf kan aantonen.
Alle extra kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt na de datum van het contract met betrekking tot wijzigingen in maten (bijvoorbeeld als gevolg van de zwangerschap van de consument) vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de consument in het geval dat de trouwjurk al is besteld of uitgeknipt .

 

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD / EIGENDOMSRECHT

Het bedrijf kan het eigendom van alle goederen behouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte goederen nadat hij de aankoopprijs en eventuele aanvullende aansprakelijkheid voor het bedrijf volledig heeft betaald.
Het bedrijf kan een retentierecht uitoefenen als de consument een uitvoerbare verplichting schendt, op voorwaarde dat dit recht op retentie gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING, MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN SCHADEVERGOEDING EN OVERMACHT

Elke tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen door het bedrijf geeft de consument het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, tenzij de inbreuk zo ongebruikelijk van aard is of van zodanig geringe betekenis dat beëindiging en de gevolgen daarvan niet gerechtvaardigd zouden zijn. Indien nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat het recht op opzegging pas nadat de in verzuim zijnde partij in gebreke is.
Als het bedrijf in gebreke is, kan de consument het schriftelijk op de hoogte stellen van zijn wens om een ​​vergoeding te ontvangen in plaats van de uitvoering van het contract te eisen. Deze optie is niet beschikbaar als de inbreuk zo weinig gevolgen heeft dat een dergelijke optie niet gerechtvaardigd zou zijn.
'Overmacht' betekent hier elke schending waarvoor de onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld. Aansprakelijkheid wordt niet vastgesteld als de overtreding niet de schuld van het bedrijf is of als, volgens enige wet, transactie of huidige zakelijke praktijk, de schending niet aan het bedrijf kan worden toegerekend.
De consument wordt zo snel mogelijk schriftelijk door de onderneming op de hoogte gesteld van elke situatie van overmacht, tenzij het bedrijf het adres van de consument niet weet en redelijkerwijs niet kan verwachten dat het hem kent.

 

ARTIKEL 9: LEVERINGSPERIODE

Goederen worden geacht te zijn geleverd wanneer ze door het bedrijf aan de consument zijn overgedragen of gereed zijn om te worden overgedragen, indien ze na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds worden geweigerd. Na levering gaat het risico van dergelijke goederen over op de consument.
De leveringstermijn geeft een leveringstermijn aan, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Indien een leveringstermijn wordt overschreden, maar deze niet als een termijn kan worden beschouwd, dient de consument het bedrijf schriftelijk in gebreke te stellen, met vermelding van een verdere redelijke termijn om aan de leveringsvoorwaarden te voldoen. Als het bedrijf de goederen nog steeds niet binnen deze verdere periode levert, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke uitspraak en / of schadevergoeding te eisen.
Indien de levering niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijk bevel vereist is en / of schadevergoeding moet worden geëist.
Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins blijkt dat de onderneming niet in staat zal zijn om haar contractuele verplichtingen na te komen.

 

ARTIKEL 10: GARANTIES

Het bedrijf garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de voorwaarden van het contract en ook dat de geleverde goederen, gelet op alle omstandigheden, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze normaal worden gebruikt en geschikt zijn voor een speciaal doel, als dat doel was vooraf overeengekomen.
Het bedrijf geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot gebreken aan goederen die zich na de levering voordoen als gevolg van onjuist gebruik, gebrek aan zorg of enige wijziging die is aangebracht aan een item door de consument of een derde partij. Evenmin garandeert de onderneming een vergoeding voor enige schade die voortvloeit uit dergelijke gebreken.
Niettegenstaande de bepalingen in de afdelingen 1 en 2 hierboven met betrekking tot handelsgaranties uitgegeven door het bedrijf, behoudt de consument alle rechten op door de wet gecreëerde garanties.

 

ARTIKEL 11: BETALING

Het aan het bedrijf verschuldigde bedrag dient bij aflevering volledig te worden betaald in ruil voor een bewijs van betaling, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Indien een factuur wordt verzonden, bedraagt ​​de betalingstermijn maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in gebreke als betaling niet binnen deze betalingstermijn plaatsvindt.
Indien de consument in gebreke is, stuurt het bedrijf hem een ​​betalingsherinnering met verwijzing naar de inbreuk en staat hem toe om binnen een nieuwe termijn van veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning het verschuldigde bedrag te betalen.
Als de consument zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft het bedrijf het recht om de betaling van de schuld te eisen zonder verdere kennisgeving of waarschuwing.

 

ARTIKEL 12: STATUTAIRE BELANG EN EXTRAJECTIEVE KOSTEN

Ingeval van niet-betaling van een schuld binnen de betalingstermijn is de andere partij gerechtigd om wettelijke rente over de schuld in rekening te brengen vanaf de datum waarop de schending zich voordoet op grond van de artikelen 9 en 11 van deze algemene voorwaarden tot aan de datum van volledige betaling.
Eventuele buitengerechtelijke incassokosten die redelijkerwijs door één partij zijn gemaakt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »